Obejrzyj webinar „Cele i plany inwestycyjne – jak je określać?” i poznaj odpowiedzi na pytania widzów

Autor: Monika Rosmanowska

Od czego zależy sukces w inwestowaniu? Od planu, który pozwoli zrealizować wyznaczone cele. Jak je określić, jak dobrać narzędzia, jak oszacować akceptowalne ryzyko? Wreszcie – kiedy plan powinien zostać zmieniony, bo nie działa?

O tajnikach inwestowania podczas webinaru w Wirtualnej Polsce opowiadał Paweł Chylewski , CFA, Starszy Zarządzający Portfelami, Departament Doradztwa Inwestycyjnego w mBanku.

CFA, Starszy Zarządzający Portfelami, Departament Doradztwa Inwestycyjnego w mBanku.

Paweł Chylewski

Zawodowo zaczął się realizować na ostatnim roku studiów, rozpoczynając pracę w domu maklerskim. Od dekady zajmuje się doradztwem inwestycyjnym. W pracy łączy analizę rynków i produktów inwestycyjnych z budowaniem portfeli dla Klientów. Fan dywersyfikacji, zdrowego rozsądku i zagorzały wróg błędów behawioralnych. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych i tytuł CFA.

Poniżej publikujemy również pytania, które zadali widzowie podczas webinarium

Lokata łączona z funduszem. Taka oferta jest obecnie promowana przez mBank. Czy produkt ten jest bezpieczny dla klientów tak samo jak lokata? Czy to stąd wynika jego konstrukcja?

Lokata łączna z funduszem jako całość nie jest tak bezpieczna jak sama lokata. Ta część środków, która trafia na depozyt bankowy, nie różni się pod względem bezpieczeństwa od każdego innego depozytu w naszym banku. Część, która stanowi inwestycję, podlega już rynkowej zmienności i nie możemy mówić w tym wypadku o ochronie kapitału.

Ryzyko związane z funduszem może być różne w zależności od strategii, która zostanie wybrana w ofercie. Konstrukcja taka pozwala na ulokowanie części środków na atrakcyjnym oprocentowaniu, a jednocześnie daje możliwość przybliżenie świata inwestycji Klientom.

Przy regularnym inwestowaniu małych kwot na rynku akcji prowizja maklerska istotnie obniża stopę zwrotu. Czy istnieje skuteczne rozwiązanie tego problemu?

Minimalne progi prowizji w przypadku niewielkich zainwestowanych kwot mogą faktycznie zawyżać koszty transakcyjne – szczególnie jeśli chcemy budować zdywersyfikowany portfel. Wyjściem z sytuacji może być inwestowanie w ETFy.

Jednorazową transakcją niejako kupujemy cały portfel, nierzadko kilkuset spółek. Ma to również swoją ogromną zaletę w postaci zwiększonej dywersyfikacji, a także nie musimy się martwić na przyszłość o zmiany, dostosowania portfela czy brak płynności na poszczególnych walorach.

Również otwarte fundusze inwestycyjne z szeroką ekspozycją na kilkadziesiąt czy kilkaset spółek można nabywać w mBanku bez prowizji.

Zakup nieruchomości to dobry pomysł? Zakup nieruchomości w euro, w Unii Europejskiej.

Nieruchomość może być aktywem jak każde inne, pod warunkiem że nie planujemy w niej mieszkać. Kupno np. mieszkania może być dobrym uzupełnieniem portfela złożonego z innych płynnych inwestycji. Musimy jednak pamiętać, że ceny nieruchomości również podlegają zmianom, a to, że wydaje się, że zawsze sprzedajemy nieruchomość drożej niż została kupiona, wynika raczej z długiego okresu tego typu inwestycji, a nie z wyjątkowych właściwości tego typu aktywów. W przypadku inwestowania w nieruchomości należy również zwrócić na znacznie wyższe koszty transakcyjne czy koszty utrzymania mieszkania.

Czy w banku mogę kupić obligacje korporacyjne i jak je wybierać?

Oczywiście, poprzez rachunek maklerski można nabywać obligacje korporacyjne notowane na giełdzie. Uważamy jednak, że taka strategia jest bardzo trudna i musi być pracochłonna.

Kluczowa w tym wypadku jest dywersyfikacja (posiadanie w portfelu przynajmniej kilkunastu/kilkudziesięciu emitentów) i ciągłe monitorowanie rynku. W związku z tym naszym zdaniem jedynym rozsądnym sposobem na ekspozycję na tę klasę aktywów w portfelu jest fundusz inwestycyjny.

Czy powinniśmy skupić również się na dywersyfikacji walutowej? Czy lepiej trzymać się zasady, by inwestować w walucie, w której się zarabia oraz wydaje? Które podejście jest optymalne?

Najważniejsze to rozróżnić dywersyfikację walutową od spekulacji na wartości poszczególnych walut. To drugie jest bardzo trudnym zajęciem i niewielu profesjonalnych inwestorów potrafi dostarczać regularnie zyski z tego typu inwestycji. Wracając do walutowego składu portfela, wydaje się, że w dzisiejszym zglobalizowanym świecie część portfela, która będzie prowadzona w walutach obcych (aby rozłożyć ryzyko ewentualnego silnego spadku wartości złotego), nie jest złym pomysłem.

Tym bardziej że możliwości inwestycyjne są obecnie w mBanku właściwie identyczne, jeżeli chodzi o inwestowanie w PLN, USD czy EUR.

Kiedy ceny opłat za fundusze TFI się obniżą?

Opłaty za zarządzanie w funduszach inwestycyjnych obniżają się od pewnego czasu. Niskie stopy procentowe oraz zmiany regulacyjne wymuszają ten proces. Obserwujemy trend obniżania stawek, głównie przez tych, którzy dotychczas pobierali te najwyższe opłaty. Nie mamy wątpliwości, że ta tendencja utrzyma się w najbliższych latach i pozwoli znacznie obniżyć koszty prowadzenia portfela inwestycyjnego.

Zapraszamy do zapisywania się na kolejne webinarium

Nota prawna

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjno – marketingowy i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Niniejszy webinar i informacje na nim uzyskane nie stanowią jakiejkolwiek rekomendacji ani porady, w szczególności porady inwestycyjnej, nie stanowią również oferty. Organizatorem webinaru jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem 0000580004, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5272645593 oraz numer REGON 142742958, o kapitale zakładowym w wysokości 320 005 950,00 zł wpłaconym w całości. Partnerem webinarów jest mBank S.A. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane przez Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej.

Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ i https://www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/ supermarket-funduszy-inwestycyjnych/, oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.

Aby skorzystać z usługi eMakler w Biurze maklerskim mBanku lub usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należy posiadać rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A.

W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych.

Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18 (prowadzącej działalność maklerską poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną -Biuro Maklerskie), nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Sprzedaż usługi SFI i eKonta w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.

uwaga

Niektóre elementy serwisu mogą niepoprawnie wyświetlać się w Twojej wersji przeglądarki. Aby w pełni cieszyć się z użytkowania serwisu zaktualizuj przeglądarkę lub zmień ją na jedną z następujących: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Safari

zamknij
Wyłącz Adblocka, aby w pełni cieszyć się zawartością tej strony.